به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت توکاریل مبلغ قرارداد خرید ٢٠ دستگاه لکوموتیو را اصلاح نمود.