به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت توکاریل از انعقاد قرارداد خرید ٢٠ دستگاه لکوموتیو دیزل الکتریک باری ساخت کارخانه مهندسی و ساخت لکوموتیو مپنا خبر داد.