به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت آلومینیوم ایران در ۶ ماهه منتهی به شهریور ١٣٩٨ از فروش محصولات خود ١۶۶٨ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که مبلغ ٢٩٧ میلیارد تومان آن مربوط به فروش شهریور ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ۶ ماهه سال ٩٨ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۴٩ درصد رشد داشته است.