به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، هیأت مدیره بیمه کوثر افزایش سرمایه ۶٠ درصدی این شرکت از محل سود انباشته ،سایر اندوخته ها را به تصویب رساند.