بورس ٢۴ : قیمت مسکن در بهار امسال در تهران ١٠۶ درصد نسبت به بهار پارسال افزایش یافت اما این رشد قیمتی در دیگر شهرهای کشور کمتر از تهران بود. مرکز آمار ایران دقایقی پیش گزارش داد: متوسط قیمت هر مترمربع خانه در کشور در بهار امسال ٨٢ درصد نسبت به مدت مشابه در سال ٩٧ افزایش پیدا کرد.بنابراین جهش قیمتی مشابه تهران در شهرهای دیگر هنوز رخ نداده است!این تکرار نشدن جهش قیمتی البته به معنای در پیش بودن آن در شهرها نیست...

بورس 24 : قیمت مسکن در بهار امسال در تهران 106 درصد نسبت به بهار پارسال افزایش یافت اما این رشد قیمتی در دیگر شهرهای کشور کمتر از تهران بود.

مرکز آمار ایران دقایقی پیش گزارش داد: متوسط قیمت هر مترمربع خانه در کشور در بهار امسال 82 درصد نسبت به مدت مشابه در سال 97 افزایش پیدا کرد.بنابراین جهش قیمتی مشابه تهران در شهرهای دیگر هنوز رخ نداده است!این تکرار نشدن جهش قیمتی البته به معنای در پیش بودن آن در شهرها نیست.

مرکز آمار ایران متوسط قیمت مسکن در کشور را متری 3 میلیون و 500 هزار تومان اعلام کرده است.

در گزارش مرکز آمار متوسط قیمت هر مترمربع زمین با کاربری مسکونی نیز نزدیک به قیمت مسکن و به میزان 3 میلیون و 300 هزار تومان اعلام شده است. زمین در کشور طی بهار امسال 150 درصد افزایش یافت.

آنطور که مرکز آمار گزارش داده هزینه اجاره نشینی در شهرهای کشور در سه ماه اول امسال نزدیک به 30 درصد نسبت به قراردادهای پارسال رشد کرده است.بنابراین مشخص است فشار هزینه ها روی اجاره نشین ها بیشتر از خریداران مسکن بوده است.

بیشترین فشار هزینه ای را سازنده ها بخاطر رشد قیمت زمین متحمل شدند.