متوسط نرخ پایانی با ١.٧ درصد افزایش نسبت به معامله قبل و همچنین رشد ١٠.۴ درصدی نسبت به پایه ٣۴,٢٩۵ ریال بود که نسبت به میانگین قیمت ها در یک ماهه گذشته ...