به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،ارزش پرتفولیوی پایان دوره تاپیکو در پایان شهریور ٩٨ حدود ٢٨۶۶۶میلیارد تومان می باشد که ٣٩٧٢میلیارد تومان از این مبلغ در شهریور ماه به آن اضافه شده است.همچنین شرکت در شهریور ماه ١٠۵میلیارد تومان سرمایه گذاری داشته است.