به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، چند شرکت سرمایه گذاری از تغییرات پرتفوی خود گزارش ارائه نمودند.