به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت شیشه و گاز در ۵ ماهه منتهی به مرداد ١٣٩٨ مبلغ ۶۵میلیارد تومان درآمد فروش داشته است که نسبت به دوره مشابه قبلی ٩۶ درصد رشد داشته است.فروش مرداد ماه نیز ١٣ میلیارد تومان بود.