به گزارش بورس٢۴،بانک ملی بار دیگر بلوک مدیریتی سهام گروه توسعه ملی را معادل ۶٣.١ درصد برای فروش آگهی کرد. گفتنی است، این بلوک با قیمت پایه هر سهم ٩٨٠ تومان و در تاریخ چهارم آبان ماه و به صورت یکجا و نقد عرضه می شود