به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، فرصت اعطا شده به این شرکت ها جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار تمدید شد.