به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، دو شرکت سرمایه گذاری از آخرین تغییرات سبد سهام خود گزارش ارائه نمودند.