به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت الحاوی در خصوص اخبار عدم ایفای تعهدات ارزی توضیحاتی ارائه نمود.