به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران در شهریور ماه حدود ١٢ میلیارد تومان از معاملات خود سود کسب نمود. ارزش پرتفوی بورسی این شرکت نیز در شهریور ١١٧ میلیارد تومان افزایش داشت.