به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت الحاوی اعلام داشت گزارش توجیهی افزایش سرمایه از محل سود انباشته و سایر اندوخته ها در دست اقدام می باشد.