به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان از ارائه درخواست خود مبنی بر انتقال از بازار پایه به بازار بورس خبر داد.