به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت توکاریل در خصوص تغییر درآمدها و هزینه های عملیاتی به دلیل افزایش نرخ حق دسترسی توضیحاتی ارائه کرد.