به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت شیشه و گاز اعلام داشت قصد انجام افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی دارد.