به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، گروه اقتصادی کرمان خودرو در خصوص تحصیل سهام شرکت آرین ماهتاب گستر اطلاعات تکمیلی ارائه نمود.