به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت توکاریل در خصوص تغییر درآمد ها و هزینه های عملیاتی در بودجه سال ١٣٩٨ توضیحات تکمیلی ارائه نمود.