مجمع هلدینگ خلیج فارس برای انتخاب اعضای هیات مدیره با حضور ۹۷ درصد سهامداران برگزار شد.

بورس 24: مجمع هلدینگ خلیج فارس برای انتخاب اعضای هیات مدیره با حضور ۹۷ درصد سهامداران برگزار شد.

هیات رئیسه:

رئیس مجمع مصطفی امید قائمی

ناظر اول خانم وهاب زاده

ناظر دوم آقای لطفی

مجمع هلدینگ خلیج فارس به منظور انتخاب اعضای هیات مدیره برگزار شد.

مصطفی امید قائمی، مدیر عامل سرمایه گذاری اهداف و رئیس مجمع در مورد اعضای هیات مدیره شرکت گفت: با تشکر از هیات مدیره قبلی شرکت به دلیل الزامات قانونی، انتخاب اعضای هیات مدیره جدید برگزار می شود.

طی برگزاری این مجمع، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت سرمایه گذاری استان آذر بایجان غربی، شرکت سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی، شرکت مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان و شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون، ۵ عضو جدید هیات مدیره شرکت شدند.

دو عضو قبلی هیات مدیره شرکت، شامل گروه پتروشیمی تابان فردا و شرکت نفت و گاز تامین جای خود را به شرکت های مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان و شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون دادند.