به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت فرابورس ایران در خصوص فروش اوراق مالی اسلامی موضوع تبصره ٢ بند ٢ مصوبات سی و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به منظور تامین منابع تعیین شده حداکثر تا مبلغ ٣٨٠ هزار میلیارد ریال شفاف سازی نمود.