به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت توکاریل اعلام داشت بر اساس بخش نامه راه آهن ج.ا.ا مبلغ ١۵۴.٢ ریال نرخ حق دسترسی افزایش یافته است لذا با توجه قراداد فی مابین با صاحبان بار در خصوص اعمال هرگونه تغییرات در نرخ حق دسترسی از طرف راه آهن ج.ا.ا، انتظار می رود این تغییر باعث افزایش در درآمدها و هزینه های عملیاتی گردد. اطلاعات تکمیلی در این خصوص در اولین فرصت ارایه خواهد شد.