به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، چهار شرکت از آخرین وضعیت عملکرد خود گزارش ارائه نمودند.