هلدینگ خلیج فارس با انتشار صورت های مالی، که شاهدی بر رشد بیش از پیش سودسازی شرکت بود، نشان داد از وضعیت رو به رشد بسیار خوبی برخوردار است و دو عامل، یعنی رشد ظرفیت تولیدی شرکت های فعلی و در دست داشتن طرح های توسعه ای عظیم، سبب ادامه روند شتابان سودآوری این هلدینگ سود ساز خواهد شد.

بورس 24: هلدینگ خلیج فارس با انتشار صورت های مالی، که شاهدی بر رشد بیش از پیش سودسازی شرکت بود، نشان داد از وضعیت رو به رشد بسیار خوبی برخوردار است و دو عامل، یعنی رشد ظرفیت تولیدی شرکت های فعلی و در دست داشتن طرح های توسعه ای عظیم سبب ادامه روند شتابان سودآوری این هلدینگ سود ساز خواهد شد.

شرکت در عملکرد 12 ماهه شرکت اصلی، با جهش 124 درصدی به سود خالص 9344 میلیارد تومان و به ازای هر سهم 102 تومان رسیده است.

شرکت همچنین در گزارش 12 ماهه تلفیقی خود با جهش قابل توجه 123 درصدی به سود 146 تومانی به ازای هر سهم رسیده است.

حال پتروشیمی خلیج فارس اعلام نموده نزدیک به 9 میلیارد دلار طرح توسعه در حال اجرا داشته و طرح های مهم شرکت اکثرا دارای پیشرفت بالایی می باشد و به زودی به بهره برداری خواهند رسید.

از سوی دیگر افزایش ظرفیت تولید شرکت های تولیدی فعلی در کنار رشد قیمت ارز، سبب خواهد شد سودآوری شرکت برای سال مالی جدید نیز متحول و با جهش همراه شود.

همین چشم انداز بسیار مثبت در فارس، سبب شده تا سهم تنها طی 1 ماه بازدهی قابل توجه 14 درصدی را به همراه و اقبال به سهم رشد خوبی داشته باشد.

به نظر می رسد با توجه به سود 102 تومانی شرکت اصلی و سود 146 تومانی تلفیقی برای سال مالی شرکت که به اتمام رسید، از یک سو و پتانسیل سود سازی بالاتر برای سال مالی جدید شرکت از سوی دیگر، ارزش ذاتی سهم بالا رفته و سهم با دید شرکت در مجمع و میان مدت و بلند مدت گزینه کم ریسک و پر سودی بوده و بازدهی خوب و کم ریسکی در انتظار سهامداران این هلدینگ پتروشیمی باشد.