ساعت رسمی کشور امشب (۳۰ شهریور) یک ساعت به عقب کشیده می‌ شود...

بورس 24: ساعت رسمی کشور امشب (۳۰ شهریور) یک ساعت به عقب کشیده می‌ شود.

به گزارش فارس، ساعت رسمی کشور امشب (۳۰ شهریور) یکساعت به عقب کشیده می‌ شود.

گفتنی است، هر ساله روز اوّل فروردین، ساعت رسمی کشور یکساعت به جلو کشیده می‌ شود و در ساعت 24 روز ۳۰ شهریور، یکساعت به جلو کشیده می‌ شود.