به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، هیأت مدیره ملی صنایع مس ایران افزایش سرمایه ٣٠ درصدی این شرکت از محل سود انباشته را به تصویب رساند.