به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت تأمین مسکن جوانان اعلام داشت طبق توافقات انجام شده با بانک سینا در خصوص فروش سهام بانک اقتصاد نوین این شرکت جهت تسویه بدهی ها از محل سهام توثیقی به استحضار می رساند تا تاریخ ١٣٩٨.٠۶.٢٧ تعداد ٧٣۴ر٣٨٣ر٧٩سهم بانک اقتصاد نوین توسط بانک مربوطه به فروش رسیده است که سود حاصل از فروش سهام فوق مبلغ ٢۴٠ر٨١١ر٩۴٧ر١۴۶ ریال می باشد. همچنین پیرو نامه فوق الذکر با توجه به اینکه فرایند فروش سهام های وثیقه تا سقف ٨١٠ میلیارد ریال زمانبر می باشد و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق سهامداران، خواهشمند است نسبت به بازگشایی نماد اقدامات لازم را مبذول فرمائید. شایان ذکر است بعد از فروش و تسویه کامل بدهی ها تأثیر سود و زیان آن و بدهی شرکتهای سرمایه گذاری ساختمان ایران و نوسازی و ساختمان تهران اطلاع رسانی خواهد شد .