به پرداخت ملت با انتشار عملکرد مرداد ماه، تحولات خوبی را در عملکرد خود نشان داده و سهامداران را به گزارش ۶ ماهه ای متفاوت خوش بین ساخته است...

بورس 24: به پرداخت ملت با انتشار عملکرد مرداد ماه، تحولات خوبی را در عملکرد خود نشان داده و سهامداران را به گزارش 6 ماهه ای متفاوت خوش بین ساخته است.

شرکت در 5 ماهه، در حالی به درآمد 764 میلیارد تومانی رسیده که تنها در مرداد ماه درآمد 171.8 میلیارد تومانی را داشته است.

به عبارتی متوسط درآمد 4 ماهه اول سال، به ازای هر ماه 148 میلیارد تومان بوده و این درآمد ها با رشد قابل توجهی در مرداد ماه به سطوح 171.8 میلیارد تومان رسیده است.

اگر همین روند درآمدی در شهریور ماه نیز ادامه داشته باشد، درآمد شرکت به سطوح بالای 900 میلیارد تومان رسیده و درآمد زایی 3 ماهه دوم به نسبت 3 ماهه اول پیشی گرفته و سود سازی شرکت در 3 ماهه دوم بیشتر خواهد بود.

شرکت چشم انداز خود را بنا بر توسعه فعالیت هایش قرار داده و این موضوع در بودجه بندی شرکت نیز مشهود می باشد.

همانطور که دربودجه 9 ماهه آتی شرکت هم مشخص می شود، طبق چشم انداز به پرداخت، روند رو به رشد توسعه ای بازار سبب شده تا شرکت انتظار رشد درآمدی، به خصوص در نیمه دوم سال را داشته باشد و به نظر می رسد گزارشات و صورت های مالی با آغاز نیمه دوم سال تغییرات مثبت خوبی به نسبت نیمه اول سال را به همراه داشته باشد.