پتروشیمی غدیر، آتش سوزی در روزهای گذشته را بدون آسیب جدی مهار کرد. شنیده شده، جوشکاری یکی از مخازن در حال تعمیر و انباشت گاز در این مخزن دلیل آتش سوزی بود که بلافاصله مهار شد و آسیبی به کارگران وارد نشد. همچنین میزان آتش سوزی خسارت مالی با اهمیتی برای شرکت در بر نداشت.