به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت کشتیرانی آریا در خصوص برخی موارد مربوط به صورت های مالی شفاف سازی نمود.