بورس ٢۴ : درست در ماهی که باید بیشترین فروش خانه در تهران اتفاق بیفتد، معاملات خرید ملک در همه مناطق تهران کاهشی شد.ریز تغییرات تعداد معاملات خرید و فروش خانه در مناطق تهران بیانگر آن است که در همه مناطق معاملات در ماه مرداد کاهشی شده بود...

بورس 24 : درست در ماهی که باید بیشترین فروش خانه در تهران اتفاق بیفتد، معاملات خرید ملک در همه مناطق تهران کاهشی شد.ریز تغییرات تعداد معاملات خرید و فروش خانه در مناطق تهران بیانگر آن است که در همه مناطق معاملات در ماه مرداد کاهشی شده بود.

پیش تر آماری که از کل شهر تهران منتشر شده بود مشخص می کرد در مردادماه معاملات خرید مسکن 31 درصد نسبت به تیر کاهش یافته است. از روی این نمودار اما مشخص می شود در برخی مناطق تهران میزان افت معاملات مسکن تا نزدیک 50 درصد و حتی بیشتر از آن، پیش رفته است!

تغییر حجم معاملات خرید مسکن در مناطق تهران در نمودار زیر به نمایش درآمده است.