به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت کارخانجات ایران مرینوس در ۵ ماهه منتهی به مرداد ١٣٩٨ مبلغ ١١میلیارد تومان درآمد فروش داشته است که ٢میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به مرداد ماه می باشد.بیشترین مبلغ فروش ماهانه این شرکت در سال جاری در تیر ماه بوده است.