به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت عطرین نخ قم در ۵ ماهه منتهی به مرداد ١٣٩٨ مبلغ ۵١میلیارد تومان فروش داشته است که حدود ١١میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به مرداد ماه می باشد.