به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت صنایع شیمیایی فارس در ۵ ماهه منتهی به مرداد ٩٨ مبلغ ٨١میلیارد تومان درآمد فروش داشته است که ١۶میلیارد تومان از این مبلغ مربوط به مرداد ماه می باشد.همچنین مبلغ فروش ۵ماهه منتهی به مرداد سال ٩٧ حدود ۴٢میلیارد تومان می باشد که به علت عدم مشخص بودن نرخ در سه ماه اول سال مبلغ ریالی فروش اعلام نشده است.