به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت معدنی املاح ایران در ۵ ماهه منتهی به مرداد ١٣٩٨ حدود ١١٣میلیارد تومان فروش داشته است که نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش ١٠٨درصدی داشته است.گفتنی است درآمد فروش مرداد ماه نیز ١٨میلیارد تومان می باشد.