به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت توکا رنگ فولاد سپاهان در ۵ ماهه منتهی به مرداد ١٣٩٨ مبلغ ٣۴میلیارد تومان درآمد فروش داشته است که نسبت به دوره مشابه سال قبل ٢٧٧درصد رشد داشته است.فروش مرداد ماه نیز ٩میلیارد تومان بود.