به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت لعابیران در ۵ ماهه منتهی به مرداد ١٣٩٨ مبلغ ١۶میلیارد تومان درآمد فروش داشته است که حدود ۴ میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به مرداد ماه می باشد .گفتنی است بیشترین مبلغ فروش ماهانه سال جاری در تیر ماه بوده است.