«کماسه» تقسیم سود خوبی نداشت در این مجمع حقوقی هایی شامل توسعه صنعت شاخص الوند، شرکت توسعه سرمایه اعتماد سروش، شرکت تجارت هرمز ایزدیار،شرکت پارس غلات باربد و شرکت سرمایه گذاری روشن تاش به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب و معرفی شدند...