به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت نفت ایرانول در ۵ ماهه منتهی به مرداد ١٣٩٨ حدود ١١۴٠میلیارد تومان درآمد فروش داشته است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ٨٣درصد رشد داشته است.فروش مرداد ماه نیز حدود ٢٣۵میلیارد تومان بود.