به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت بورس اوراق بهادار تهران در ۵ ماهه منتهی به مرداد ١٣٩٨ مبلغ ٩٧میلیارد تومان درآمد داشته است که نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود ١٣۶درصد رشد داشته است.گفتنی است درآمد مرداد ماه نیز در حدود ١٨میلیارد تومان بود.