برای تیرآهن قیمت پایه عرضه نسبت به پایه قبلی بدون تغییر ماند و در مجموع حجم تقاضا برایاین محصول به ۴۴,۴۴٠ تن رسید. برتری تقاضا و شکل گیری رقابت رشد حدود ١۴ تا....