به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، چهار شرکت آخرین وضعیت عملکرد خود را منتشر نمودند.