به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت فولاد امیرکبیر کاشان در ۵ ماهه منتهی به مرداد ١٣٩٨ مبلغ ٣٧٩میلیارد تومان درآمد فروش داشته است که ٨٠میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به مرداد ماه می باشد .بیشترین مبلغ فروش ماهانه در سال جاری در اردیبهشت ماه بوده است.