به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت فروسیلیس ایران در ۵ ماهه منتهی به مرداد ١٣٩٨ مبلغ ١٠٧ میلیارد تومان درآمد فروش داشته است که ٢۵میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به مرداد ماه می باشد.