به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت گروه صنعتی سپاهان در ۵ ماهه منتهی به مرداد ١٣٩٨ مبلغ ٣٨۴میلیارد تومان درآمد فروش داشته است که حدود ٩۵ میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به مرداد ماه می باشد.گفتنی است بیشترین مبلغ فروش ماهانه سال جاری در اردیبهشت ماه بوده است.