به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران در ۵ ماهه منتهی به مرداد ١٣٩٨ مبلغ ۵۶میلیارد تومان درآمد فروش داشته است که حدود ١٧میلیارد تومان آن متعلق به مرداد ماه می باشد .بیشترین مبلغ فروش این شرکت از ٩۶ تاکنون در اسفند ٩۶ بوده است.