به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم در ۵ ماهه منتهی به مرداد ١٣٩٨ مبلغ ١۴٠میلیارد تومان درآمد داشته است که ٢٩میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به مرداد ماه می باشد.بیشترین مبلغ فروش ماهانه این شرکت در سال جاری در تیر ماه بوده است.