به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت آلومینیوم ایران در ۵ ماهه منتهی به مرداد ١٣٩٨ مبلغ ١٣٧١میلیارد تومان فروش داشته است که ٣۴۴میلیارد تومان از این مبلغ را در مرداد ماه فروخته است .گفتنی است فروش ۵ماهه سال جاری در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته حدود۶۴درصد افزایش یافته است.