به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت لوله و ماشین سازی ایران در ۵ ماهه منتهی به مرداد ٩٨ حدود ٧٠میلیارد تومان فروش داشته است که سهم مرداد ماه از این مبلغ ١٢میلیارد تومان می باشد.شرکت در اسفند ٩٧ مبلغ فروش ماهانه خوبی را به ثبت رسانده بود ولی بعد از آن این روند ادامه دار نبود.